به اطلاع فرهنگیان محترم میرساند طی آگهی منتشر شده در روزنامه کثیر الانتشار شرکت تعاونی مصرف در تاریخ یکشنبه 95/04/20 و اطلاع رسانی از طریق بخشنامه،سایت ،کانال تلگرام و سامانه پیامکی شرکت ،با مضمون ثبت نام از کاندیداهای تصدی سمت هیئت مدیره و بازرس تعاونی مصرف ،در بازه زمانی تعیین شده 33 نفر از اعضاء محترم جهت تصدی سمت هیئت مدیره و 10 نفر نیز جهت تصدی سمت بازرس شرکت تعاونی مصرف ثبت نام نمودند

برابر ضوابط مدارک افراد مذکور جهت بررسی صلاحیت و تائید به اتاق تعاون استان ارسال گردید .بدیهی است مشخصات افراد تائید صلاحیت شده توسط مرجع مذکور متعاقبا اعلام خواهد شد.