مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم (طرح و تصویب صورتهای مالی سال 94) شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان قم در تاریخ 95/04/31 در محل مرکز رفاهی شماره 2 فرهنگیان برگزار گردید

مجمع عمومی طبق دعوت صورت گرفته از طریق آگهی چاپ شده در روزنامه کثیر الانتشار شرکت در مورخ یکشنبه 95/04/20 و همچنین اطلاع رسانی از طریق بخشنامه،سایت ،کانال تلگرام و سامانه پیامکی شرکت راس ساعت 10 روز 95/04/31 با حضور اعضاء محترم ،هیت مدیره ،بازرسین و حسابرسان شرکت تعاونی مصرف ،کارشناسان محترم اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و حراست آموزش و پرورش برگزار گردید در این مجمع با رای اکثریت حاضرین صورت های مالی سال 94 و بودجه پیشنهادی سال 95 تصویب شد.

بر اساس این مصوبات امکان پرداخت سود نقدی به سرمایه اعضاء وجود ندارد ولیکن نرخ هر سهم از سهام شرکت با 43% افزایش از 3726 ریال در سال 93 به 5317 ریال در سال 94 تغییر می یابد بنابراین ارزش دارایی هر فرد که حداقل 1000 سهم از سهام شرکت ،برابر ماده 12 اساسنامه میباشد ،از 500.000 ریال ارزش اسمی به 5.317.000 ریال قابل محاسبه بوده و فروش هر سهم به افراد به نرخ 5317 ریال و خرید هر سهم از افراد به نرخ 5200 ریال خواهد بود .

 

 تصاویر