دومین جلسه از کلاس های آموزش ضمن خدمت پرسنل شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان در سال 95 برگزار شد

در تاریخ 95/04/25 دومین جلسه از کلاس های آموزش ضمن خدمت پرسنل شرکت تعاونی با موضوع آشنایی با مباجث حراستی و مهارت های رفتاری برگزار گردید.