اولین جلسه آموزش ضمن خدمت پرسنل شرکت تعاونی مصرف در سال 95 برگزار شد

درتاریخ 95/04/11 اولین جلسه آموزش ضمن خدمت پرسنل شرکت تعاونی مصرف،باهدف افزایش     بهره وری و بالا بردن سطح خدمت رسانی به فرهنگیان محترم در محل دفتر مرکزی شرکت تعاونی برگزار گردید. جلسات آموزشی مذکور تا پایان سال95 ادامه خواهد داشت.