اعضاء محترم می توانند از 14 اسفند ماه تا پایان سال با مراجعه به شعب شرکت تعاونی 

بدون پیش پرداخت

تا سقف 50.000.000ریال 

بدون کارمزد

با اقساط 4 ماهه

خواربار خرید نمایند.

 

 واحد تسهیلات : 36707174 داخلی 114