آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت دوم)

 

روزنامه شاخه سبز شماره 4275مورخ 1401/03/29

 جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم راس ساعت 9 صبح روز پنج شنبه مورخ 1401/04/09در محل مدرسه فروغ اندیشه واقع در خیابان کارگر خیابان خیام جنوبی تشکیل می گردد.

 

 ** دستورات جلسه:

1- ارائه گزارش بازرسان شرکت تعاونی

2- ارائه گزارش حسابرس مستقل در خصوص صورت های مالی سال 1400

3- طرح و تصویب صورت های مالی 1400 پس از استماع گزارش هیئت مدیره

4- طرح و تصویب بودجه پیشنهادی برای سال 1401

5- طرح و تصویب تراز ارزیابی سهام

6- اتخاذ تصمیم پیرامون تقسیم سود

7- اتخاذ تصمیم پیرامون فروش سهام جهت افزایش سرمایه

8- اتخاذ تصمیم پیرامون نحوه پرداخت ارزش افزوده و سهام

9- اتخاذ تصمیم پیرامون خرید زمین جهت احداث شعب یا انبار، مراکز رفاهی خدماتی و یا اجاره مکان

10- اخذ تصمیم در مورد فروش بعضی از وسایل نقلیه ، املاک ،اموال مازاد یا فرسوده شرکت جهت تبدیل به احسن

11- اخذ تصمیم پیرامون اعتبار درخواستی هیئت مدیره و قراردادهای مضاربه و سایر عقود شرعیه با بانک ها ، موسسات مالی و شرکت ها و سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی

12-  اتخاذ تصمیم پیرامون انجام حسابرسی مستقل برای سال 1401

13- تعیین روزنامه کثیرالانتشار اصلی و علی البدل جهت درج آگهی های شرکت 

14- انتخابات بازرسان شرکت

 

** تذکر :

الف) اعضاءمحترم جهت اخذ وکالت می توانند از روز چهار شنبه تاریخ 1401/04/01 به مدت 7 روز کاری با حضور وکیل و موکل به همراه کارت ملی و کارت عضویت از ساعت 10 الی 13 به دفتر شرکت واقع در خیابان کارگر نبش کوچه 14 مراجعه و فرم وکالت را تکمیل نمایند.