نتایج انتخابات هیئت مدیره شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان قم به تائید مراجع ذیصلاح رسید 

و افراد ذیل به سمت هیئت مدیره  اصلی و علی البدل انتخاب شدند

 

 

 

 

 

منتخبین هیئت مدیره

ردیف نام ونام خانوادگی عضو
1 حمزه عطارد اصلی
2 مجید یزدی اصلی
3 حسین محمدیاری اصلی
4 محمدعلی رحیمی اصلی
5 ابوالفضل خیرخواه اصلی
6 امیرحسین نیک خواه اصلی
7 محمد نادری اصلی
8 سیدمهدی حسینی علی البدل
9 صادق خرمیان علی البدل