به اطلاع اعضاء محترم شرکت تعاونی مصرف میرساند سقف تسهیلات اعطایی شرکت،

تا 15 میلیون تومان با بازپرداخت 4 تا 12 ماه افزایش یافت. 

لازم به ذکر است تسهیلات مذکور برای اعضاء محترمی که تاکنون کمتر از 15 میلیون تومان استفاده نموده اند، تا سقف موردنظر قابل استفاده می باشد.

واحد تسهیلات شرکت : 361628 داخلی 114