به اطلاع اعضاء محترم و مشتریان گرامی می رساند واحد اداری و شعبه مرکزی شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان 

به شعبه کارگر واقع در خیابان کارگر نبش کوجه 14 منتقل شد.