شرایط و دستورالعمل های بهداشتی جهت شرکت در مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان قم

به شرح ذیل می باشد.

1- سلامت سنجی (غربالگری بیماری کووید 19) در بدو ورود افراد به سالن انجام و مستند گردد.

2- از ورود افراد علامت دار ممانعت شورد.

3- کلیه شرکت کنندگان بایستی دارای ماسک و دستکش باشند.

4- مجمع با 50 درصد ظرفیت سالن برگزار گردد.

5- سالن از سیستم تهویه مناسب برخوردار باشد.

6- قبل از حضور افراد، سالن و صندلی ها گندزدایی شود.

7- از حضور گروه های آسیب پذیر ممانعت بعمل آید.

الف) افراد با بیماری زمینه ای ( بیماری قلبی - عروقی ، فشار خون، دیابت، بیماری های تنفسی ، افراد با BMI بالای 40)

ب) بیماران با نقص ایمنی ( تحت درمان با کورتیکو استروئید ، شیمی درمانی ، بدخیمی ها، پیوند اعضاء)

8- زمان برگزاری مجمع از دو ساعت بیشتر نشود.

9- حضور افراد بالای 50 سال ممنوع شود.

10 هندرآب برای ضدعفونی دست ها در نظر گرفته شود.

11- سایر موارد دستور عمل مکان های تجمعی رعایت گردد.