آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه  نوبت دوم شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان قم

با دستور جلسه : طرح و تصویب صورتهای مالی سال 98 و انتخابات بازرسان

روزنامه پیام قم شماره 1537مورخ 99/04/28

 

 ** تذکر :

اعضاء محترم جهت اخذ وکالت به مدت 7 روز کاری از تاریخ 99/05/01 با حضور وکیل و  موکل و اصل کارت عضویت از ساعت 18 الی 20 به دفتر شرکت مراجعه و فرم وکالت را تکمیل نمایند .