اعضاء محترم می توانند از اول تا 25 اسفند ماه با مراجعه به شعب شرکت تعاونی 

طبق جدول ذیل از غرفه های مستقر در تعاونی، بدون کارمزد خرید نمایند.

 

 لازم به ذکر است سقف خرید خواروبار برای اعضاء محترم زرین کارت مبلغ 12.000.000ریال و دیگر اعضاء مبلغ 7.000.000ریال می باشد 

که اعضاء زرین کارت می توانند جهت خرید خواروبار با همراه داشتن زرین کارت خویش به شعب تعاونی مراجعه فرمایند.

آندسته از اعضاء محترم که عضو زرین کارت نمی باشند می بایست جهت خرید خواروبار به یکی از 2 طریق ذیل معرفی نامه دریافت و به شعب مراجعه فرمایند:

1- مراجعه به واحد اداری واقع در خیابان انقلاب (چهارمردان)- (ساعت کاری 7:30 الی 14)

2- مراجعه به واحد تسهیلات واقع در شعبه کارگر (ساعت کاری 9 الی 13 و 16:30 الی 21)