نام و نام خانوادگی : حمزه عطارد

سمت :  رئیس هیئت مدیره

 

تحصیلات : فوق لیسانس مدیریت آموزشی