دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه  نوبت اول شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان

روزنامه 19 دی شماره 3111مورخ 98/04/01

 با دستور جلسه :

 1- ارائه گزارش بازرسان شرکت تعاونی

2- طرح و تصویب صورت های مالی سال 1397 پس از استماع گزاش هیئت مدیره

3- طرح و تصویب بودجه پیشنهادی برای سال 1398

4- طرح و تصویب تراز ارزیابی سهام

5- اتخاذ تصمیم پیرامون تقسیم سود

6- اتخاذ تصمیم پیرامون فروش سهام جهت افزایش سرمایه

7 - اتخاذ تصمیم پیرامون نحوه پرداخت ارزش افزوده و سهام 

8- اتخاذ تصمیم پیرامون خرید زمین جهت احداث شعب یا انبار ، مراکز رفاهی، خدماتی

9 - اخذ تصمیم در مورد فروش بعضی از وسائط نقلیه ، املاک ، اموال مازاد و یا فرسوده شرکت جهت تبدیل به احسن و پرداخت دیون شرکت

10- اخذ تصمیم پیرامون اعتبار درخواستی هیئت مدیره و قراردادهای مضاربه و یاسایر عقود شرعیه با بانک ها، موسسات مالی و شرکت ها و سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی

11 - ارائه گزارش حسابرس مستقل در خصوص صورت های مالی سال 1397

12 - اتخاذ تصمیم پیرامون انجام حسابرسی مستقل در سال 1398

تذکر مهم :

اعضاء جهت اخذ وکالت به مدت 7 روز کاری از تاریخ انتشار می توانند با حضور وکیل و موکل ازساعت 9 الی 12 به دفتر شرکت مراجعه و فرم وکالت را تکمیل نمایند.