به اطلاع اعضاء محترم می رساند ، به درخواست هیأت مدیره شرکت تعاونی ،حسابرسان رسمی جهت بررسی اسناد مالی شرکت

از روز دوشنبه مورخ۹۸/۰۲/۳۰ در شرکت تعاونی مستقر می باشند.