آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه  نوبت دوم شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان

با دستور جلسه : انتخابات بازرسان شرکت

روزنامه 19 دی شماره 3094 مورخ 98/03/04

 

 ** تذکر :

اعضاء محترم جهت اخذ وکالت به مدت 7 روز کاری از تاریخ 98/03/11 با حضور وکیل و  موکل و اصل کارت عضویت از ساعت 17 الی 19 به دفتر شرکت مراجعه و فرم وکالت را تکمیل نمایند .