دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه  نوبت اول شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان

با دستور جلسه : انتخابات بازرسان 

روزنامه 19 دی شماره 3069مورخ 98/01/28 

 

 ** تذکر :

جهت ثبت نام علاوه بر مدارک ذکر شده در متن آگهی ، گواهی عدم سوء پیشینه و آخرین حکم کارگزینی نیز لازم می باشد .