فرهنگیان محترم می توانند با مراجعه به هر یک از شعب تعاونی مصرف فرهنگیان قم با همراه داشتن کارت شناسایی ، گوشت منجمد تهیه نمایند.

 
 سهمیه هر فرهنگی ۳ کیلوگرم


 قیمت تنظیم بازار:کیلویی ۳۱۰۰۰تومان