جلسه مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول راس ساعت 10 روز یک شنبه مورخ 97/07/29 در محل شعبه دو واقع در میدان امام (ره) خیابان کارگر روبروی چشم پزشکی جوادالائمه برگزار می گردد.