به اطلاع همکاران محترم میرساند ،چنانچه در روز جمعه 97/03/11،شخصا امکان حضور در انتخابات بازرسان تعاونی مصرف فرهنگیان را ندارید، میتوانید

تا روز4شنبه 97/03/09 از ساعت 17 الی 19 جهت اعطای وکالت،به شخص مورد اعتماد خود به واحد اداری شرکت مراجعه فرمائید