به اطلاع همکاران محترم میرساند ،چنانچه در روز4 شنبه 97/02/19،شخصا امکان حضور در انتخابات هیئت مدیره تعاونی مصرف فرهنگیان را ندارید، میتوانید

تا روز2شنبه 97/02/17 از ساعت 17:30 الی 19:30 جهت اعطای وکالت،به شخص مورد اعتماد خود به واحد اداری شرکت مراجعه فرمائید