دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت اول انتخابات هیات مدیره شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان قم