در پی درخواست مکرر اعضاء محترم درخصوص ادامه ی طرح توزیع بن غیرنقدی و نیز به منظور تامین مایحتاج پایانی سال اعضاء و فرهنگیان محترم استان

مرحله دوم طرح مذکور به شرح زیر اجرا می شود :

✅  9/000/000ریال بن خرید
✅  بدون کارمزد و پیش پرداخت
✅  بازپرداخت  3  ماه

متقاضیان میتوانند با همراه داشتن فیش حقوقی بهمن ماه تا دو برابر مبلغ خالص دریافتی تا سقف مبلغ اعلامی از روز یکشنبه 96/12/06 لغایت روز سه شنبه96/12/15 به امور مالی این شرکت مراجعه ونسبت به دریافت بن های مذکور اقدام فرمایند.
شایان ذکر است امکان تمدیدو یا تجدید  طرح وجود ندارد .