اعضاء محترم جهت استفاده از اعتبار شارژ شده در کارت های تعاون وفرهنگ می توانند به کليه ی شعب تعاونی مصرف فرهنگيان قم و فروشگاه های طرف قراردادی که مجهز به دستگاه کارت خوان تعاون وفرهنگ میباشند، مراجعه فرمایند .

* مبلغ 7/900/000ريال
* بابت خريد کلیه ی کالاها ( به غیر از خواربار )
* بازپرداخت 5 ماه

* مبلغ 2/100/000ريال
* بابت خريد کلیه ی کالاها
* بازپرداخت 3 ماه


*اعتبارات مذکور با کارمزد 1% ماهانه و تا 26 مرداد 96 معتبر می باشد


* اعضاء  محترمی که تا کنون نسبت  به تعویض کارت تعاون  و فرهنگ خویش اقدام ننموده اند می توانند با مراجعه به واحد اداری شرکت تعاونی و با همراه داشتن کارت  قبلی  و کارت شناسایی  نسبت  به  دریافت کارت جدید اقدام فرمایند.

*دارندگان کارت زرین میتوانند علاوه بر استفاده ازاعتبارات فوق الذکر از  شارژ کارت های زرین ، نیز بهره مند گردند