به اطلاع می رساند در تاریخ 95/12/27 نامه ی شماره 31859 مورخ 95/12/17اداره تعاون کار ورفاه اجتماعی قم در خصوص تعین تکلیف انتخابات شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان قم واصل گردید

و براین اساس تجدید جلسه مجمع عمومی با دستور انتخابات هیئت مدیره و بازرسان شرکت در دستور کار هیئت مدیره قرار می گیرد.