پیرو آگهی مزایده درج شده در روزنامه قدس به شماره 8344 مورخ95/12/04

جلسه ای با حضور هیئت مدیره و بازرسان شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان و شرکت کنندگان مزایده در تاریخ 95/12/16 در محل دفتر مرکزی تعاونی تشکیل گردید.

در این جلسه سه نفر از شرکت کنندگان که بالاترین پیشنهاد را ارائه داده بودند بعنوان برندگان مزایده انتخاب شدند

 

 

1 - آقای حسین بیاتی کد ملی 0370629604 برنده یک دستگاه پراید سفید به شماره 16-587ظ37 مدل 1385

2 - آقای یوسف رضایی کدملی 4282713879 برنده 2 خط تلفن همراه به شماره های ****0912151 و ****0912851

3 - آقای حامدنوری نژاد کد ملی 2162625784 برنده 1 خط تلفن همراه به شماره ****0912750

 

برابر مقررات و ضوابط تعیین شده طبق بند 7-11 شرایط مزایده ،برندگان می بایست ظرف مهلت مقرر نسبت به پرداخت وجه مورد معامله اقدام نمایند ،در غیر اینصورت به مزایده گر حق می دهد که نفرات بعدی را بعنوان برنده مزایده اعلام نماید وتضمین نفر اول به نفع شرکت تحصیل نماید و برنده مزبور حق هیج گونه اعتراض و ادعایی را نخواهد داشت (در مورد نفرات دوم و سوم مزایده نیز مانند موارد فوق اعمال خواهد شد)