1) شماره مزایده عمومی 95/1328

2) نام دستگاه مزایده گزار: شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان قم

3) نشانی دستگاه مزایده گزار: قم - خیابان انقلاب - نرسیده به گلزار شهدا روبروی کوچه 43

4) مزایده گر : شخص حقیفی یا حقوقی است که اسناد مزایده را دریافت و در مزایده شرکت می کند

5) موضوع مزایده :

موضوع مزایده عبارتست از : 1 - فروش یک دستگاه ماشین سواری پراید 2- فروش یک دستگاه ماشین نیسان سایپا 3- فروش سه خط تلفن ****912750 و ****912851 و ****912151

 

فایل شرایط مزایده و فرم های مربوطه(اینجا)