با توجه به شکایات و شبهاتی که نسبت به نتایج انتخابات شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان قم وجود دارد که متاسفانه پس از چهار ماه مانع از تائید انتخابات توسط مراجع ذیصلاح گردیده ...

دومین جلسه برررسی مجدد مدارک موجود به منظور تعیین تکلیف اختلاف 90 نفر لیست حاضرین در جلسه با برگه های رای که در صورت جلسه هیئت رئیسه مجمع ثبت گردیده با حضور هیئت رئیسه مجمع انتخابات و نمایندگان اداره تعاون و اتاق تعاون از ساعت 17:30 تا 22:30 روز یکشنبه 95/10/19 برگزار و پس از بررسی مدارک ، این اختلاف 101 نفرصورت جلسه گردید و مقرر شد جهت تائید حضور این افراد در روز برگزاری انتخابات از ایشان در روزهای 28 و 29 و30 دی ماه دعوت بعمل آید تا لیست حضور را امضاء نمایند و در صورت تحقق این امر در جلسه ای دیگر تصمیم های بعدی اتخاذ گردد .

بر اساس قوانین وزارت تعاون و نیز مطابق اساسنامه شرکت ،مسئولیت اداره تعاونی تا تائید نهایی همچنان بر عهده ی هیئت مدیره وقت خواهد بود. همچنین مسئولیت هیئت مدیره به عنوان مقام دعوت کننده و برگزار کننده تا روز انتخابات و مسئولیت هیئت رئیسه مجمع در روز برگزاری به عنوان مجری انتخابات خواهد بود.