اعضاء و سهامداران محترم تعاونی مصرف فرهنگیان قم می توانند با مراجعه به هر یک از شعب تعاونی مصرف و ارائه کارت تعاون وفرهنگ(جدید) از کوپن های تخفیف موجود در این کارت در خرید های نقدی بهره مند شوند.

این طرح به منظور تحقق ماده 46 اساسنامه و به منظور ایجاد انگیزه بین سهامداران به اجرا درآمده است

اعضائ محترمی که تاکنون کارت تعاون و فرهنگ جدید خویش را دریافت ننموده اند با همراه داشتن کارت قبلی و کارت شناسایی خود به واحد اداری این شرکت به آدرس خیابان انقلاب نرسیده به گلزار شهدا روبروی کوچه 43 مراجعه و کارت مذکور را اخذ فرمایند.