به استناد تصمیم مجمع عمومی مورخ95/04/31شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان قم،نرخ سهام این شرکت با 43% رشد نسبت به سال قبل به مبلغ هرسهم 5317ریال تعیین گردید و به استناد تصمیم هیئت مدیره محترم فروش سهام این شرکت از مرداد ماه آغاز و تا پایان مهرماه به انجام خواهد رسید.


متقاضیان می توانند با در دست داشتن مدارک ذیل نسبت به تکمیل فرم درخواست عضویت(اینجا)  و فرم اعلام مشخصات اعضاء(اینجا)اقدام و به دفتر مرکزی شرکت تعاونی واقع در خیابان انقلاب نرسیده به گلزار شهداءروبروی کوچه 43مراجعه و با خرید حداقل 1000سهم ، از سهامداران این شرکت گردند و افرادی که دارای 1000 سهم می باشند می توانند بعنوان سرمایه گذاری خرید مجدد نمایند.
شایان ذکر است افرادی که سهام آنان زیر 1000سهم می باشد جهت تکمیل سهام خود الزاما با توجه به شرایط فوق به این تعاونی مراجعه فرمایند.

1_تکمیل فرم مشخصات اعضاء شرکت( فرم12/00 FR70 )
2_تصویر آخرین حکم کارگزینی
3_تصویر پشت و رو کارت ملی
4_دوقطعه عکس 4×3 جدید پشت نویسی شده
5_پرداخت مبلغ 500/000ریال
6_پرداخت مبلغ 4/817/000 ریال

ضمنا در صورتی که مبلغ مذکور در کارت های بانکی همکاران محترم موجود باشد می توانند از طریق دستگاه کارتخوان در دفتر مرکزی تعاونی پرداخت نمایند ، در غیر این صورت با اخذ شماره حساب نسبت به پرداخت وجوه مربوطه از طریق واریز به حساب بانکی شرکت و تحویل فیش واریزی به همراه سایر مدارک اقدام نمایند.

در صورت تقاضای همکاران محترم امکان تقسیط مبلغ 4/817/000 ریال از وجوه فوق نیز وجود دارد.