در راستای خدمت رسانی به فرهنگیان محترم استان عناوین:

* تعاونی برتر استان در سال 96

* تعاونی برتر کشور در سال 95 در حوزه تامین نیاز مصرف کنندگان برای سومین بار از میان 11065 تعاونی سراسر کشور

* تعاونی برتر استان در سال 95 در حوزه تامین نیاز مصرف کنندگان برای چهارمین بار

* تعاونی برتر ،برگزیده اتحادیه تعاونی های مصرف فرهنگیان ایران در سال 94

* تعاونی برتر ،برگزیده وزارت تعاون در سال 92

* برگزیده همایش مدیران قدرتمند و اثربخش در سال 92

* برگزیده همایش مدیران مبتکر و هوشمند در سال 91

* برگزیده همایش ملی مدیران برتر و فعال کشور در سال 91

* برگزیده همایش ملی تعاون در سال 90

* تعاونی برتر، برگزیده کشور در سال 90

* تعاونی برتر، برگزیده استان در سال 90

* اخذ گواهینامه ی ISO 9001:2008 مدیریت کیفیت ، از شرکت DAS انگلستان در سال 2010

* اخذ گواهینامه ی ISO 10002:2004 رسیدگی به شکایات مشتری ،از شرکت DAS انگلستان در سال 2010

* تعاونی برتر استان در سال 89

* برگزیده همایش ملی تعاون در سال 89

* تعاونی برتر کشور در سال 88

* دارنده دو طرح برگزیده در جشنواره نوآوری استان قم در سال 87

* تعاونی برتر استان در سال 86

 

تنها بخشی از افتخارات همکاران و خدمت گذاران شما در شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان استان قم می باشد.

 

آلبوم افتخار