نام و نام خانوادگی : حمزه عطارد

سمت :  رئیس هیئت مدیره

 

تحصیلات : فوق لیسانس مدیریت آموزشی


 

نام و نام خانوادگی : علی بابائی

سمت :  مدیر عامل

 

تحصیلات : فوق لیسانس مدیریت


 

نام و نام خانوادگی : مجید یزدی

سمت : نائب رئیس هیئت مدیره و مدیر داخلی

 

تحصیلات : لیسانس مدیریت آموزشی

 


 

نام و نام خانوادگی : حسین محمدیاری

سمت : عضو هیئت مدیره

 

تحصیلات : لیسانس آموزش ابتدایی

 


نام و نام خانوادگی : محمدعلی رحیمی

سمت : منشی هیئت مدیره 

 

تحصیلات : لیسانس آموزش ابتدایی

 

 


نام و نام خانوادگی : ابوالفضل خیرخواه

سمت : عضو هیئت مدیره

 

تحصیلات : لیسانس آموزش ابتدایی

 

 


نام و نام خانوادگی : امیرحسین نیک خواه

سمت : عضو هیئت مدیره

 

تحصیلات : فوق لیسانس حقوق عمومی

 


نام و نام خانوادگی : محمد نادری

سمت : عضو هیئت مدیره

 

تحصیلات : لیسانس مشاوره راهنمایی

 


 

 

نام و نام خانوادگی : علی اصغری

سمت : بازرس

 

تحصیلات : فوق لیسانس مدیریت

موبایل :09127522550

 


 

 نام  و نام خانوادگی : حسن قدس

سمت : بازرس

 

تحصیلات : فوق لیسانس مدیریت

موبایل :09129174360


 

 نام و نام خانوادگی : سید افشین حقی

سمت : بازرس

 

تحصیلات :فوق لیسانس حسابداری

موبایل : 09153348816