نام و نام خانوادگی : حمزه عطارد

سمت :  رئیس هیئت مدیره

 

تحصیلات : فوق لیسانس مدیریت آموزشی


 

نام و نام خانوادگی : علی بابائی

سمت :  عضو هیئت مدیره و مدیر عامل

 

تحصیلات : فوق لیسانس مدیریت


 

نام و نام خانوادگی : حسین محمدیاری

سمت : نائب رئیس هیئت مدیره

 

تحصیلات : لیسانس آموزش ابتدایی


 

نام و نام خانوادگی : محمدعلی رحیمی

سمت : منشی هیئت مدیره 

 

تحصیلات : لیسانس آموزش ابتدایی


 

 

نام و نام خانوادگی : محمد نادری

سمت : عضو هیئت مدیره

 

تحصیلات : لیسانس مشاوره راهنمایی


 

نام و نام خانوادگی : مجید یزدی

سمت : عضو هیئت مدیره و مدیر داخلی

 

تحصیلات : لیسانس مدیریت آموزشی


 

نام و نام خانوادگی : محمد نورسیده

سمت : عضو هیئت مدیره

 

تحصیلات : فوق لیسانس تاریخ و فلسفه


 

 نام و نام خانوادگی : سید افشین حقی

سمت : بازرس

 

تحصیلات :فوق لیسانس حسابداری

 


 

 نام  و نام خانوادگی : حسن قدس

سمت : بازرس

 

تحصیلات : فوق لیسانس مدیریت


نام و نام خانوادگی : حمید داوری خلج

سمت : بازرس

 

تحصیلات : لیسانس مدیریت آموزشی