نام و نام خانوادگی : علی بابائی

سمت :  عضو هیئت مدیره و مدیر عامل

 

تحصیلات : فوق لیسانس مدیریت


 

نام و نام خانوادگی : حمزه عطارد

سمت :  رئیس هیئت مدیره

 

تحصیلات : فوق لیسانس مدیریت آموزشی


 

نام و نام خانوادگی : حسین محمدیاری

سمت : نائب رئیس هیئت مدیره

 

تحصیلات : لیسانس آموزش ابتدایی


 

نام و نام خانوادگی : محمدعلی رحیمی

سمت : منشی هیئت مدیره 

 

تحصیلات : لیسانس آموزش ابتدایی


 

نام و نام خانوادگی : حسن نظری

سمت : عضو هیئت مدیره

 

تحصیلات : لیسانس آموزش ابتدایی


 

نام و نام خانوادگی : محمد نادری

سمت : عضو هیئت مدیره

 

تحصیلات : لیسانس مشاوره و راهنمایی


 

نام و نام خانوادگی : مجید یزدی

سمت : عضو هیئت مدیره و مدیر داخلی

 

تحصیلات : لیسانس مدیریت آموزشی


نام و نام خانوادگی : ام البنین عباسی

سمت : بازرس

 

تحصیلات : فوق لیسانس الهیات


 

نام و نام خانوادگی : عباس مرادی

سمت : بازرس

 

تحصیلات : لیسانس مدیریت آموزشی


 

نام و نام خانوادگی : علی ملایی

سمت : بازرس

 

تحصیلات : لیسانس علوم تربیتی