روز چهارشنبه 95/05/27 جلسه کمیته هماهنگی و فروش با حضور مدیرعامل ،هیئت مدیره و بازرسین ،مسئول اداری مالی،مسئولین خرید و مسئولین شعب فروشگاهی برگزار گردید