جلسه کاندیداهای تصدی سمت هیئت مدیره و بازرسی سال 95 شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان قم در تاریخ 95/05/06 با دعوت از کاندیداها و با حضور هیئت مدیره و بازرسین فعلی تعاونی مصرف برگزار گردید