مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم (طرح و تصویب صورتهای مالی سال 94) شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان قم در تاریخ 95/04/31 در محل مرکز رفاهی شماره 2 فرهنگیان برگزار گردید