در تاریخ 95/03/06 نشست هم اندیشی هیئت مدیره و بازرسین شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان قم و هیئت مدیره و بازرسین کانون بازنشستگان آموزش وپرورش قم در محل ساختمان مرکزی شرکت تعاونی برکزار گردید