روز پنج شنبه 95/05/07  مدیر عامل تعاونی مصرف فرهنگیان کاشان از تعاونی مصرف فرهنگیان قم بازدید نمودند