آئین نمادین تجلیل از مقام معلم در مدارس نواحی مختلف استان با حضور هیئت مدیره و بازرسان شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان استان قم برگزار شد