بازدید جناب آقای جلیلیان مدیر عامل اتحادیه شرکت های تعاونی مصرف فرهنگیان ایران به همراه مدیران عامل تعاونی های استان تهران از شعبه کارگر

 

318

 

320