درتاریخ 94/02/28  جناب آقای امیرآبادی نماینده مجلس شورای اسلامی از شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان قم بازدید نمودند

 

 

315

 

317

316