بازدید جناب آقای شیخ الاسلام مدیر کل آموزش وپرورش استان از شرکت تعاونی مصرف

 

321

 

322

323